تصویب دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای" مدیریت تأمین و فروش محصولات غذایی"در دانشگاه جامع علمی کاربردی
1396/4/14 - 169 بازدید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده گفت: برنامه درسی دوره‌ کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت تأمین و فروش محصولات غذایی در دویست وپنجاه و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به تصویب رسید.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: هدف از این دوره تربیت مدیرانی است که در خصوص کاهش ضایعات حمل و نقل محصولات غذایی افزایش کیفیت سیستم انبارداری و برنامه ریزی گسترش سیستم مویرگی در بازاریابی ، توزیع و فروش محصولات غذایی آموزش دیده و تخصص یافته اند و  قادر خواهند بود ماندگاری محصولات گروه صنایع غذایی در مراکز توزیع و فروش و بنک داری و خرده فروشیها را تقویت نمایند.

جمالزاده تأکید کرد: از جمله قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان این رشته کنترل موجودی انبار محصول مطابق اصول FIFO در صنایع غذایی، همچنین چیدمان و نگهداری صحیح محصولات غذایی در انبار، شناسایی شبکه‌های توزیع مواد غذایی در داخل و خارج ازکشور براساس استانداردهای جهانی، بازار شناسی، نیازسنجی، امکان سنجی و بازارسنجی محصولات صنایع غذایی، شناسایی اصول قانونی و حقوقی عقد قرارداد و پذیرش سفارش کار (Work Order) در کارخانجات صنایع غذایی،  برنامه ریزی سفارشات محصولات غذایی با توجه به اصول پذیرفته شده و استانداردهای داخلی و بین المللی ، حسابداری و محاسبه سود خالص ، ناخالص و حاشیه سود در کارخانجات صنایع غذایی و همچنین شناسایی نقاط مشترک در خطوط تولید محصولات غذایی ، افزایش کیفیت سیستم انبارداری محصولات غذایی، گسترش سیستم های بازاریابی و توزیع و فروش محصولات غذایی می‌باشد.

وی افزود: دانش آموختگان می توانند مشاغل مدیر فروش محصولات غذایی، مدیر پخش محصولات غذایی، مدیر امور انبارهای(انبار مواد و محصول) محصولات غذایی، مدیر بازاریابی و تبلیغات محصولات غذایی، کارشناس برنامه ریزی فروشمحصولات غذایی احراز نمایند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی عنوان کرد: برخی از دروس تخصصی این دوره نیز شامل: سیستمهای فروش محصولات غذایی، بسته بندی محصولات غذایی، اصول انبارداری و کنترل موجودی محصولات غذایی، ارزش آفرینی فرآورده های صنایع غذایی است.

جمالزاده افزود: آموزش در محیط کار دوره نیز مشتمل بر 512 ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی خواهد بود.

دیدگاه کاربران